Tuesday, October 2, 2007

TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN QLVNCH

TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN QLVNCH
Phù Hiệu Trường HSQ/QLVNCH có:
Thanh kiếm bạc và mặt trời mọc trên biển cả.
Ý nghĩa đẹp đẽ về màu sắc và những vật tượng trương
trên phù hiệu như sau:
THANH KIẾM BẠC:
Biểu dương tinh thần thượng võ,dũng cãm, uy quyền của
người chỉ huy.
MẶT TRỜI MỌC TRÊN BIỂN
MÀU ĐỎ MẶT TRỜI: Biểu dương sức sống mãnh liệt của
người trai đang vươn lên mà không
có trở lực nào có thể cản nổi.
MÀU XANH BIỂN CẢ: Biểu dương cho đức tính uy dũng
của người quân tử.
LÚC TĨNH: Nước cũng như quân nhân thời bình
là sức sống cho muôn vật, bồi đắp đất
đai, sông núi.
LÚC ĐỘNG: Nước cũng như quân nhân thời
chiến là một sức mạnh vô song có
thể sang bằng thành trì, đạp đổ đất
đai sông núi.
Phù hiệu của trường HSQ/QLVNCH bao hàm một ý nghĩa thiêng
liêng cao quý khiến cho người mang nó có một cãm nghĩ rất vinh
dự và đã được trưỏng thành trong lò luyện thép tân tiến nhất của
Việt
Nam.

No comments: